Saturday, February 12, 2011

Three Cups Of Tea/Три Чаши Чай

This book is a must read. Even thinking about it makes my emotions so evoked.

It tells the true story of a strong will, courage, compassion and kindness.

Written by Greg Mortenson and David Oliver Ralin, it follows closely the journey of the American Greg Mortenson, which real life adventure begins with a failure attempt to climb K2 summit in honor of his sister Krista who he had recently lost. Unable to navigate his way back to the camp he gets lost and at the end of his surviving strength a ray of rescue appears in front of his eyes in the shape of village men. He is saved and this salvation turns his path in a completely different, but significantly meaningful and humanistic direction.

I don’t wish to steal your relish while reading, so I won’t tell you anymore of the story. But if you let me, I would like to depict the impact Three Cups of Tea has on me...

This remarkable book is a word of Peace. But Peace beyond world models speech, billionaire charities or United Nations deeds. This is one man’s mission to promote peace in the most desolated and remote regions on Earth, these of Pakistan and Afghanistan.

From the beginning of the book to the end Greg Mortenson remains as a very modest, but completely dedicated on children’s education being. Guided by his promise and the image of countless, full of hope innocent eyes, he goes far beyond our definitions about altruism, generosity, loyalty and strong belief.

Despite the fact the author (David Oliver Ralin) doesn’t write much about Greg’s feelings and emotions, I can’t for a second feel affected, because I have the sensation that this is what Greg’s will is - no attention to his personality, but only to his humanitarian deeds.

This splendid reading describes in details about the Muslim culture and traditions in the regions Mortenson works, his relationships with the local people and the poor promises and lost hope American government gave to their nation. All his projects are funded by contributions from his books (Three Cups of Tea, Stones Into Schools), his speeches and his readers good-will donations.

It is a shame for the current American president Obama to hold a Noble Peace Prize for ending a killing and destroying war in Iraq and starting it in Afghanistan.

The real American hero is this humble man from the book, who gained Peace among the Muslims with his love, compassion and respect for the Islamic culture.


for more information either read the book or visit www.ikat.org

* * * *


"Три Чаши Чай" трябва да бъде прочетена. Дори сещайки се за нея куп емоции се надигат в душата ми.

Разказва истинска история за силна воля, кураж, съчувствие и добрина.

Написана от Грег Мортенсън и Дейвид Оливър Релин, проследява от близко житието на американеца Грег Мортенсон, чието истинско приключение в живота започва след неуспешен опит да изкачи връх К2 в памет на сестра си Криста, която наскоро е загубил. Неспособен да разпознае пътят обратно към базовия лагер се загубва и към края на силите си лъч на спасение се появява пред очите му във формата на няколко селски мъже. Той е спасен, но това спасение обръща житейския му път в напълно различна, но изключително смислена и хуманна посока.

Не желая да си присвоя насладата ви от четенето, затова няма да ви кажа нищо повече. Но ако ми позволите, бих описала въздействието, което "Три Чаши Чай" има върху мен.

Тази удивителна книга е приказка за Мир. Но Мир отвъд речите на световните моделки, милиардерските благотворителности или делата на ООН. Това е мисията на един човек да подържа мира в най-безлюдните и отдалечени райони на Земята, тези в Пакистан и Афганистан.

От начлото до края на книгата Мортенсън си остава много скромен, но изцяло отдаден на детското образование човек. Воден от своето обещание и образа на безброй изпълнени с надежда невинни очи, той отива далеч отвъд нашите представи за алтруизъм, преданост и силна вяра.

Въпреки че авторът (Дейвид Оливър Релин) не пише много за чувствата и емоциите на Грег, за миг не мога да се почувствам засегната, защото имам усещането, че точно такава е волята на Мортенсон - да не се набляга на неговата личност, а само на хуманните му дела.

Това векилолепно четово описва подобно мюсюлманската култура и традиции в регионите, където Грег работи, отношенията му с местните и жалките обещания, които амриканското правителство им е дало.

Всички негови проекти са финансирани от скромни дарения, процент от продажба на книгите му, лекциите, които изнася или добрата воля на читателите.

Срам е за настоящия американски президент Барак Обама да притежава Нобелова награда за мир за приключването на унищожителна война в Ирак и започването на същата такава в Афганистан. Истинският американски герой е този скромен човек от книгата, които постигна мир сред мюлюлманите със своята любов, велокодушие и уважение към ислямската култура.


За повече информация прочетете книгата или посетете www.ikat.org

No comments:

Post a Comment